نشریه علمی اختصاصی مدیریت پیشرفت (MP) - اهداف و چشم انداز