نشریه علمی اختصاصی مدیریت پیشرفت (MP) - واژه نامه اختصاصی