نشریه علمی اختصاصی مدیریت پیشرفت (MP) - فرایند پذیرش مقالات